MR KURZ 2024 v IKEM

Termín 4.11. – 8.11. 2024

!!! KAPACITA KURZU NAPLNĚNA !!!

PZM IKEM ve spolupráci se SRLA ČR pořádá Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí

      Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.         

 Certifikovaný kurz připravuje radiologické asistenty k získání zvláštní odborné způsobilosti k odborným činnostem při práci na tomografu magnetické rezonance osvojením si potřebných teoretických znalostí pro činnosti stanovené vyhláškou č. 391/2017 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění (dále jen vyhláška č. 391/2017 Sb.).

Certifikovaný kurz je koncipován jako modul specializačního vzdělávání v oboru radiodiagnostika, dle § 56 odst. 2 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 201/2017 Sb. v platném znění (dále jen zákon 201/2017 Sb.) Certifikovaný kurz je připravován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Posluchači získají potřebné teoretické znalosti  principů MRI, vyšetřovacích metod pro jednotlivé oblasti a cíle, základů MR spektroskopie (MRS) a funkčního MRI. Součástí kurzu je také naučit posluchače praktickému provádění MR vyšetření včetně zohlednění všech bezpečnostních a zdravotních aspektů.

Ukončení kurzu

 1. Splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem
 2. Složení závěrečné zkoušky, formou písemného testu, který vyhodnotí zkušební komise v čele s garantem CK.
 3. Doložení potvrzení o absolvování odborné praxe.(viz modul OM3d, Věstník MZd, částka 08/2011)

Splněním těchto podmínek absolvent/ka  ukončí certifikovaný kurz a po splnění předepsané praxe obdrží certifikát, kterým získává zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí dle § 64  zákona 201/2017 Sb.

Nebo je možné absolvovat pouze certifikovaný kurz a použít jej jako vzdělávací akci v oboru RA, nezískáte certifikát, ale pouze osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

Termín a místo konání

 • kurz se koná v termínu 4.11. – 8.11. 2024
 • registrace účastníků:  4. 11. 2024 v 7,30 hod., IKEM, kongresový sál, 5. patro 
 • zahájení kurzu: 8,00 hod.
 • celodenní výuka od pondělí do pátku včetně (40 hod.), IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, kongresový sál (5. nadzemní podlaží)
 • praktické dovednosti budou nacvičovány na MR přístrojích v IKEM a eventuálně na dalších pracovištích MR.
 • kurz je součástí systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů

Účastnický poplatek

 • zahrnuje náklady výuky, pronájem sálu, techniky, obědy, občerstvení o přestávkách, apod.
 • člen SRLA ČR           6000,- Kč
 • nečlen SRLA ČR       8000,- Kč
 • členové SASR            6000,- Kč
 • storno poplatky          do 11. 10. 2024 včetně 50%, po tomto termínu 100%.

Všechny platby musí být provedeny před registrací v IKEM, při registraci platby v hotovosti nepřijímáme!

Bude-li váš účastnický poplatek platit zaměstnavatel nebo sponzor, sdělte nám na e-mail info@srla.cz jeho fakturační údaje, tj.:
Přesný název firmy, adresu, IČ, (DIČ), komu má být faktura zaslána (jako doklad o přijaté platbě).

Název účtu: SRLA ČR
Číslo účtu: 0571517329/0800
Variabilní symbol: 20241104
Specifický symbol: vaše členské číslo v SRLA, nečlenové, slovenští účastníci, lékaři, napíší do specifického symbolu datum narození:rok, měsíc, den, ve tvaru:                                r r r r m m d d

POZOR! SS je důležitý pro přiřazení platby k vašemu jménu, zvláště neplatíte-li z vlastního účtu!

Termín podání přihlášek a počty účastníků

 • Kapacita pro letošní MR kurz je již zcela naplněna. V případě zájmu je možné se na kurz přihlásit pro absolvování teoretické části, ale bez další návaznosti předepsané praxe a nemožnosti zažádat si po jejím splnění o vydání certifikátu. Potvrzení o účasti na kurzu bude vydáno vždy.
 • podepsanou  a řádně vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou na emailovou adresu jana.spackova@ikem.cz, případně poštou na adresu Sekretariát ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 – Krč PSČ: 140 21
 • přihláška je ke stažení zde
 • pozor kapacita kurzu je jen 45 účastníků, potom bude příjem přihlášek zastaven, konečný termín pro přihlášky je 11. říjen 2024

Ubytování

 • účastníci si ubytování zajišťují sami       
 • možnost bydlení: Rezidence Emmy, cca 50 m od IKEM
  • rezervováno cca 50 pokojů
  • účastníci se mohou hlásit do 4.10.2024
  • telefon: +420 246 020 002
  • email: reservation@emmy.cz
  • kód pro rezervaci je 20241104
  • cena je 1850,- Kč/ za pokoj a noc, uvedená cena je flatová (cena je stejná za pokoj obsazený jednou nebo dvěma osobami) 
 • další možnost blízkého ubytování: Restaurace a penzion U labutě, hotel ILF

Kontaktní adresa

Sekretariát PZM, IKEM. Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21,
tel. +420 2 6136 4145 , e-mail jana.spackova@ikem.cz,  

Pořadatel

Pracoviště zobrazovacích metod IKEM, Praha a SRLA ČR
Mgr. Václav Porod, vaclav.porod@ikem.cz
Mgr. Daniel Vedlich, daniel.vedlich@ikem.cz

 Odborný garant CK

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

                                           

Komentáře jsou uzavřeny.